27 Mayıs 2017 Cumartesi

Tasarımımı neden korumalıyım?

Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır. Tüketicilerin ürün tercihlerinde, marka ve fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin tasarımları da etkin bir rol almaktadır. Prestij ve markalaşma yolundaki çabaların önemli bir bölümünü ise, özgünlük ve kaliteyi beraberinde taşıyan ürünlerin dış görünüşleri oluşturmaktadır. Tüketicinin bu talebi, üreticiyi yeni ve özgün tasarımlar oluşturmaya ve üretmeye sevk etmektedir.  

Tasarım Tescil Süreci

Tasarımın tescili için başvurulacak resmi kurum, Türk Patent Enstitüsü'dür. Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır. Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama: Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır. Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.  

Tasarım Tescil Maliyeti

Bir tasarımın tescil maliyeti, tasarımın renkli ya da siyah beyaz olması, tasarımı açıklayan resimlerin sayısı, başvurunun tek ya da birden çok tasarımdan oluşması ile değişebilmektedir. Yurt içinde tasarım tescil işlemleri ile ilgili resmi ücretler Türk Patent Enstitüsü' nün web sitesinden öğrenilebilir. 12m Patent’in Türkiye’de veya yurt dışında tasarım tescil hizmeti ile ilgili işleyiş, tarife ve benzeri detaylar info@12mpatent.com adresinden talep edilebilir.  

Yenileme

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Yenileme işlemi beşer yıllık sürelerde yapılarak koruma süresi toplam 25 (yirmi beş) yıla kadar uzatılabilmektedir. Yenileme talebi başvuru tarihinden önceki altı aylık dönemde yapılabilir. Bu süre içerisinde yenilenemeyen tasarımlar, ek bir ücret ödenerek başvuru tarihinden sonraki altı aylık dönemde de yapılabilmektedir. Çoklu tasarım tescilleri için kısmi yenileme de söz konusudur.  

Değişiklikler

Tasarım sahibi ile ilgili tüm değişiklikler (adres, nev'i, unvan, veraset ve intikal, birleşme) tasarım siciline kayıt edilerek yayınlanır.   Devir   Lisans   Adres Değişikliği   Unvan Değişikliği   Nev’i Değişikliği   Şirket Birleşmesi   Veraset ve İntikal Devir ve Lisans işlemlerinde ise, tasarım sahibi tescil belgesindeki tasarımların tamamını veya çoklu tasarım sahibi ise bunların bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir. Devir ve Lisans işleminin üçüncü kişilere karşı resmen ileri sürülebilmesi için devrin tasarım sicilene işlenmesi gerekir. Devredilecek tasarım veya tasarımların sıra numarası, tasarım tescil numarası, tescil tarihi, devir bedeli, devir eden ve devir alanın kimlik bilgilerinin taraflar arasında noterde düzenlenecek Devir Sözleşmesi' nde yer alması gerekir. Lisansa konu tasarım veya tasarımların sıra numarası, tasarım tescil numarası, tescil tarihi, lisans bedeli, lisans veren ve lisans alanın kimlik bilgileri ile lisans süresinin taraflar arasında noterde düzenlenecek Lisans Sözleşmesi' nde yer alması gerekir. Lisans sözleşmesi, inhisari olan veya inhisari olmayan olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Aksi sözleşmede belirtilmediği takdirde lisans, inhisari olmayan olarak değerlendirilir. Yukarıda belirtilen işlemleri Mak. Müh. Patent Vekili Hakan Kaya ile hızlı ve eksiksiz gerçekleştirmek için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder