27 Mayıs 2017 Cumartesi

Patent ve Faydalı Model Hakkında Genis Bilgilendirme

PATENT - FAYDALI MODEL NEDİR?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

 

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler

a)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş

konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

b)Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

c)Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Yukarıdaki kriterlerine sahip olan buluşların Patent veya Faydalı Model Tescili, buluşların sahiplerine belirli bir süre bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Türkiye'de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemesiz sistemde, mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine süratli, ancak süresi nispeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir, 20 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Faydalı Model;

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Faydalı Modelde Tekniğin Bilinen Durumunun aşılması şartı aranmaz. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir.

 

Neden Buluşumu Korumalıyım?

Buluş ve buluş sahibinin hakları yalnız patent ve faydalı model tescili ile korunabilir. Buluş sahibi tescil için başvuru yapmadan önce, buluşu açıklar, yayınlar veya uygularsa buluş için patent veya faydalı model alma hakkını yitirir. Buluşunu tescil ederek korumaya alamadığı için emek, zaman ve para harcayarak ortaya çıkarılan buluş üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılabilir ve pazarlanabilir.

Buluş Nedir?

Buluş genellikle tam bir tanımı bulunmamakta fakat farklı yorumlarla izah edilmeye çalışılmaktadır. “Buluş, teknik bir sorunu ortaya koyar ve çözüm yolu gösterir” en anlaşılır yorumlardan birisidir.

Bu yorumdan da anladığımız gibi, buluşun buluş olarak değerlendirilip tescil edilmesi için teknik yönü bulunması gerekmektedir.

Tekniğin bilinen durumu; buluşun alanıyla ilgili Türkiye’de ve dünyada uygulanmış çözümler, ürünler, çözümler ve kayıtlar olarak değerlendirilir. Buluşun yeni olması ve bu durumu aşması gerekir. Yani kısaca; daha önce herhangi bir yerde geliştirilmemiş ve uygulanmamış olması gerekir.

Patent ve Faydalı Model Belgesi Nedir?

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan belgelerdir. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir.

Patent Ön Araştırması

Patent veya faydalı model belgesi başvurusu yapılmadan önce bir ön araştırma yapılması, buluş ile ilgili teknik alanda, ilgili belgelerin derlenmesi ve buluşun korunabileceği yeni olan özelliklerinin tanımlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yayınlanan patent başvuruları, verilen patentler ve ilgili teknik bilgiler patent veri tabanlarında derlenmiştir. Bu veri tabanları sürekli güncellenmektedir. Yaklaşık 100 milyon verinin bulunduğu bu veri tabanlarının büyük bölümüne internet ortamında online (çevrimiçi) erişim sağlanmaktadır.

Patent araştırması anahtar sözcükler kullanılarak konu veya firma veya Uluslararası Patent Sınıfları (IPC) bazında yapmak mümkündür.

Patent veya faydalı model belgesi başvurusu yapılmadan önce bir ön araştırma yapılması, buluş ile ilgili teknik alanda ilgili belgelerin derlenmesi ve buluşun korunabileceği yeni olan özelliklerinin tanımlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Patent ön araştırması yapılmasının yararı, patent başvurusunun hazırlanması öncesinde, buluş konusundaki önceki teknikteki verilerin elde edilmesi ve bu verilerle buluşun karşılaştırılmasının yapılarak buluşun yeniliği konusunda fikir sahibi olunmasıdır.

Ön araştırma nasıl yapılır?

Makro Patentte Patent ve Faydalı Model ön araştırmaları, konularında uzman araştırmacı ve mühendisler tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Ön araştırma ile bu başvurunun ilgili olduğu teknik alandaki sorunlar, daha önceki çözümler, bu konuda alınmış patentler incelenerek hem tekniğin bilinen durumun aşılıp aşılmadığı araştırılmakta hem de derlenen bilgiler ışığında patent başvurusunda oluşturulacak tarifname, istemler, özet ve resimler daha ayrıntılı hazırlanabilmektedir.

Patent Belgesi Alma Süreci

Türkiye’de Patent Belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür.

Patent almak için yapılan resmi başvuru, önce şekli şartlar yönünden incelenir. Şekli şartlara uygun olan başvurular Türk Patent Enstitüsü veya anlaşma yapılan Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofislerinde yapılan araştırma sonucunda düzenlenen araştırma raporu Resmi Patent Bülteninde yayınlanır.

Bu aşamaya kadar incelemesiz ve incelemeli sistemler arasında bir fark yoktur. Başvuru sahibi bu aşamada Sistem Tercihini yapar. İncelemesiz Sistemde, üçüncü kişilerin yayınlanan başvuru ve araştırma raporu ile ilgili olarak bildirecekleri görüşler başvuru sahibine bildirilir. Belirlenen süre dolduktan sonra, üçüncü kişilerin görüşleri dikkate alınmadan, İncelemesiz Patent yedi yıl için verilir. Bu sistemde, patent verilebilirlik şartları açısından esas inceleme yapılmaz. Araştırma Raporu ile inceleme yapılmasını sağlayacak referans patentler ve diğer açıklanmış bilgiler saptanır. İncelemeli Sistemde, Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler, patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilir. Başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesini tercih etmesinden veya bir üçüncü kişinin inceleme yapılmasını talep etmesinden sonra esas inceleme yapılır. İnceleme Raporunun olumlu olması veya olumsuzlukların giderilmesi halinde İncelemeli Patent yirmi yıl için verilir.  

Faydalı Model Belgesi Süreci

Türkiye’de Faydalı Model Belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür.

Faydalı Model Belgesi almak için yapılan resmi başvuru, öncelikle şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Şekli şartlara uygun olan faydalı model başvuruları, yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına açılır. Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazların başvuru sahibi tarafından dikkate alınması zorunlu değildir. Başvuru sahibi, itirazlardan sonra, tarifnamede değişiklik yapabilir veya başvuruyu geri çekebilir veya itirazları dikkate almadan belge düzenlenmesini isteyebilir. Faydalı Model Belgesi on yıl için verilir. Bu sistemde, araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Başvuru sahibinin talep etmesi halinde araştırma raporu düzenlenebilir. Faydalı model belgesi konusu buluşun yeni olup olmadığı ve/veya sanayide uygulanabilir olup olmadığı konuları, hükümsüzlük davası açılması halinde, İhtisas Mahkemeleri tarafından değerlendirilir.  

Maliyet

Patent ve Faydalı model başvurularında maliyet ve resmi ücretler buluşun alanı, çizimler, resimler, tarifname ve istemlerin hazırlanması gibi değişik parametrelere bağlı olarak hazırlanan fiyat teklifi ile Makro Patent müşterilerine en kaliteli ve profesyonel hizmeti en ekonomik olarak sunmaktadır.

Patent başvurularında TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından teşvik desteği verilmektedir. Bu desteklerden yararlanmak için yapılacak başvurularınıza Makro Patent ücretsiz olarak danışmanlık yapmaktadır.

 

Yıllık Ücretler

Yıllık ücretlerin, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihini karşılayan ay ve günde) peşin olarak Türk Patent Enstitüsüne ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen vadede ödenmeyen yıllık ücretler, ek bir ücret ile vadeyi izleyen altı ay içinde ödenebilir. Vadesinde ve izleyen altı aylık süre içinde yıllık ücretleri ödenmeyen patent veya faydalı model belgelerinden doğan haklar sona ermektedir.

Makro Patent uzman kadrosu ile bizimle çalışan müşterilerimizin bütün başvurularını, vadesi gelen yıllık ücret ödemelerini özenle takip etmektedir.

Değişiklikler

Tescil edilmiş Patent ve Faydalı Modeller aynı Tescilli Markalarda olduğu gibi ticari emtia kabul edilmekte ve aşağıdaki işlemlere konu olabilmektedir.

Devir Lisans Birleşme Adres Değişikliği Unvan Değişikliği Nev'i Değişikliği Veraset Yoluyla İntikal Rehin Lisans Verme Teklifi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder